French Infantry Set

Tamiya
35288
4950344352883

6 figures